»Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov (ODpad – Doživetje)« je projekt oblikovan in se pilotno izvaja s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina in dosega trajnostne učinke na razvoj in turizem Vipavske doline.

Turizem v območju LAS Vipava in Ajdovščina predstavlja pomembno gospodarsko panogo in velik potencial pri razvoju nove trajnostne in butične ponudbe. Kljub temu, da je razvoj turizma v vzponu, nočitve turistov dosežejo svojo maksimalno točko v poletnih mesecih, nato začnejo strmo padati in dosežejo minimum v zimskih mesecih. Da v Vipavsko dolino privabimo več gostov, podaljšamo dobo bivanja, ki je pod slovenskim povprečjem (Vir: Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina/Vipava) ter predvsem stremimo k razvoju sezone, ki traja vse leto, moramo poleg obstoječe ponudbe, omogočiti povsem novo, atraktivno ter petzvezdično izkušnjo gostom, ki iščejo avtentičnost in spoštujejo preproste darove narave. Kot navaja Slovenska turistična organizacija (STO) mora trajnostni turizem: Optimizirati uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni dejavnik v turističnem razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno dediščino in biodiverziteto. Spoštovati družbeno kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo izgrajeno in nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu razumevanju in strpnosti. Zagotavljati dolgoročno gospodarjenje in družbeno-ekonomske koristi, pravično porazdeljene med vse deležnike, stabilno zaposljivost in priložnosti zaslužka ter družbene koristi za lokalne skupnosti ter prispevati k zmanjšanju revščine. Prav te cilje moramo vsi vključeni akterji v turizmu, če želimo v Vipavski dolini biti nekaj posebnega in edinstvenega, slediti in jih poudarjati.

V podjetju Theodosius d.o.o., Gozdni vasici Theodosius, želimo preprečiti trend zmanjševanja prihoda gostov v hladni polovici leta, kar se kaže ne samo kot primanjkljaj v nastanitvenih obratih, ampak tudi pri vseh deležnikih v turizmu, ki gostom ponujajo najrazličnejše aktivnosti (športni turizem, kulinarična doživetja, vinske degustacije, nakupi spominkov in ostalih lokalnih produktov). Skozi raziskavo smo prepoznali potrebo gosta, ki je izjemno pomembna pri nakupnih odločitvah in nadgrajujemo storitve, ki gostu nudijo ravnovesje med zdravjem, lepoto ter dobrim počutjem. V hladni polovici leta, kupec še bolj intenzivno povprašuje po ponudbi, ki vključuje vodna doživetja. Vipavska dolina ni termalna dežela, imamo pa vsa potencial, da lahko tudi brez tega gostom ponudimo doživetja, ki se temu približajo oz. z nadgradnjo tudi presežejo. Skupaj s partnerji bomo gostu ponudili storitev sproščanja s toplimi vodami ter izbranimi produkti za nego telesa v “wellnessu” znotraj razkošja narave in posebne kulinarične specialitete, po katerih povprašuje gost Vipavske doline.

Podjetje Theodosius d.o.o. s prijavo operacije in naložbo, ki je plod ustvarjalnosti lokalnih obrtnikov ter podjetnikov, sledi svojemu poslanstvu s sodelovanjem in poslovanjem na lokalnem prostoru. Od začetka poslovanja l.2017, od idejne zasnove do izvedbe in izgradnje Gozdne vasice Theodosius posluje zgolj s podjetji v domačem okolju. In tudi tokrat smo prepoznali ves potencial znotraj LAS Ajdovščina/Vipava.

Na piedestal vzporedno  postavljamo tudi odpad (zero waste). Odpad predstavlja rdečo nit prijavljene operacije in bo kot nov veter zavel na strateških področjih turizma (turistične namestitve in  kulinarika), obrtništva, podjetništva in kmetijstva. Območje LAS Ajdovščina in Vipava bo postavil  na posebno mesto na zemljevidu, tako na nacionalni kot globalni ravni.

Moderne smernice EU predvidevajo predelavo in koristno izrabo agrikulturnih odpadkov in ostankov. To so večinoma ostanki sadja, žit in odpadnega lesa. Slovenija je velika predelovalka grozdja, hmelja, breskev in češenj. Ostanki njihove predelave oziroma proizvodnje vina, sokov in piva pa so peške, pečke, lupine in drugi ostanki.

Na območju LAS  delujejo podjetja, kmetije, obrtniki ter posamezniki,  ki zagotavljajo, da se agrikulturne ostanke lahko izkoristi za pridelavo visokokvalitetnih komponent za proizvodnjo različnih produktov ter storitev, ki bodo nosili blagovno znamko “Iz Vipavske doline”. Ta blagovna znamka je prepoznana po visokokvalitetnih naravnih komponentah, pridobljenih iz agrikulturnih ostankov, pri čemer je poudarjena njihova proizvodnja, ki prispeva k ohranjanju narave.

Grozdni odpad iz Vipavskih vinogradov predstavlja večinoma odpad. Le-ta predstavlja  potencial na različnih področjih. Predvidene aktivnosti operacije bodo prispevale k splošnemu cilju zmanjšanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin in pripomogle k posebnemu cilju omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine: Skozi prostovoljno vključitev v sonaravno pridelavo surovin (ki bo potekala skozi ves čas operacije) potrebne za izdelavo inovativne linije negovalnih produktov kot tudi vključitvijo na delavnico “Zakladnica grozdnih pečk” bodo aktivno vključeni predstavniki ranljivih skupin (mladi, brezposelni, ženske, osebe s posebnimi potrebami, upokojenci). Ranljive skupine se bo vključevalo  z namenom spodbujanja samopomoči, prostovoljstva, medgeneracijskega sodelovanja, uspešnega prenosa znanj in spretnosti z namenom spodbujanja, ustvarjanja novih priložnosti.

Prvič bomo skozi aktivnosti operacije skušali trajnostno povezati turizem, industrijo/obrtništvo in kmetijstvo s ciljem spodbujanja razvoja inovativnih produktov in storitev ter sodelovanje med različnimi deležniki na območju LAS Vipavska dolina. To je tudi cilj OOZ Ajdovščina, zato se v operacijo vključuje tudi slednja, ki bo skrbela za spodbujanje razvoja gospodarstva z vzpostavitvijo ustreznega podpornega okolja. Lokalne proizvajalce, obrtnike in podjetja, ki izdelujejo turistično zanimive produkte, bo povezovala s turističnimi ponudniki s ciljem lažje integracije produktov v njihovo ponudbo oz. spodbujanja razvoja novih tržno zanimivih podjetniških produktov (kot je npr. omenjena kad) in s tem posledično razvoja podjetniške miselnosti. V ta namen bodo organizirana srečanja in delavnici, na zaključku operacije pa bo izdelan tudi katalog izdelkov lokalnih proizvajalcev, ki bodo prepoznani kot pomembni oz. koristni za dopolnitev  turističnih storitev/ponudbe tako na lokalni kot nacionalni ravni in globalni ravni.

Z nadgradnjo turistične storitve ter oblikovanimi novimi produkti bo trajnost operacije in sodelovanje med partnerji zagotovljena tudi po zaključku le-te, brez zagotavljanja javnih sredstev. OOZ Ajdovščina bo prav tako nadaljevala z organizacijo strokovnih seminarjev za izmenjavo informacij in spodbujanjem sodelovanja med obrtniki, podjetji in lokalnimi turističnimi ponudniki.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«., ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2